Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató önkormányzati adóztatást érintő változásokról

Gépjárműadó

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (továbbiakban: Módtv.) 101. §-a alapján 2021. január 1-től az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) 19/C. §-a alapján a következőkről tájékoztatom:

 • 2021. január 1. napjától a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

Az adózók a 2021. év első félévére vonatkozó gépjárműadó-fizetési kötelezettségüknek 2021. április 15. napjáig tehetnek eleget, amelyet már az állami adó- és vámhatóság részére kell megfizetni.

 • A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos állapota szerint - továbbra is az önkormányzat látja el.

Az önkormányzatnál fennálló 2021. január 1. napja előtt keletkezett gépjárműadó tartozással kapcsolatos ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) – az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Endrefalvai Kirendeltségének Adóhatósága illetékes.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az önkormányzatnál fennálló 2021. január 1. napja előtt keletkezett adótartozását nem rendezte és az az egy évi adótartozást meghaladja, továbbá a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az önkormányzati adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.

Továbbá a gépjárműadó hátralék behajtására végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra is a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala Kormányablak Osztályán (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) kell bejelenteni a változásokat.

2021. január 1. napjától a gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor (például ha a gépjárművet ellopták) az állami adó- és vámhivatalhoz GJADO adatlapot kell benyújtani.

Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet benyújtani NAV-hoz.

Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell benyújtani. Egy adatlapon több gépjármű bejelenthető.

Az elektronikus benyújtásról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az

 • „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése”
 • „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben”, valamint
 • „A cégkapunyitásra kötelezett adózók kapcsolattartása a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal 2019. január 1-jét követően” című tájékoztatókban találhat.

Nem kell az állami adóhatósághoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását, és a gépjármű elidegenítését, mivel a gépjárműadót az állami adóhatóság veti ki központi automatikus adatszolgáltatás alapján. A költségvetési szervek, az állami adóhatóság nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi az állami adóhatóság.

 

Helyi iparűzési adó

 

2021. január 1. napjától a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. § (1) bekezdése szerint az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken elérhetők el:

https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

Az említett linken az alábbi nyomtatványok találhatók meg:

 • 19HIPA – 2019. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallás
 • 20HIPA - 2020. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallás
 • 21NYHIPA – nyilatkozat a 639/2020. Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval (hipa) kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről
 • 17HIPA - 2017. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallás
 • 16HIPA - 2016. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallás
 • 21HIPA - 2021. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallás
 • 18HIPAEK – 2018. évben kezdődött adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóelőleg-kiegészítéséről szóló bevallás
 • HIPAMEGH - önkormányzati adóhatóság előtti eljárásokra állandó meghatalmazás
 • 19HIPAEK - 2019. évben kezdődött adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóelőleg-kiegészítéséről szóló bevallás

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségüket a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek utalással teljesítsék!

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a 2. §-a és 3. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„1. § A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

2. § (1) A (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerint meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti,

a) beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok;

b) beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok

alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

(4) Az (1) bekezdés akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára

a) nyilatkozik arról, hogy

aa) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

ab) az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és

ac) 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá

b) – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

(5) Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

(6) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

(7) Az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

3. § A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak az 1. §-t a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.”

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A fenti hivatkozásnak megfelelően a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozónak a 2021. adóévre vonatkozóan 1%-os iparűzési adó mértékkel történt meg a 2021. évi adóztatása.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 100. § 5. pontja szerint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése hatályát veszítette 2021. január 1. napjával.

A fenti jogszabályi hivatkozás alapján az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adófizetési kötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnt.