Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás ellenőrzött bejelentésre vonatkozó szabályokról

A vészhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. (a továbbiakban: Ákr.) szerinti engedély kiadására irányuló eljárások engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, úgynevezett ellenőrzött bejelentés alapján történik.

 

 

 

Az ellenőrzött bejelentés megtételére kizárólag elektronikus úton, tehető meg, melyek a következők:

 • ügyfélkapu
 • elektronikus űrlap
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás, valamint
 • email.

Az email útján tett ellenőrzött bejelentéseket a bejelentes.endrefalva@gmail.com email címen fogadjuk, amelyen a Rendelet hatálybalépésétől kezdődően, azaz 2020. május 18-tól fogadjuk a kérelmeket. Az email beérkezését követően ügyének fogadásáról automatikus visszaigazoló emailt fog kapni arról, hogy az ügyét fogadtuk, valamint annak feldolgozását megkezdtük.

Figyelem! Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, az ellenőrzött bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor!

Az ellenőrzött bejeletés lényege, hogy az engedélyköteles tevékenységek – az alább részletezett kivételekkel - már az elektronikus úton - ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján - történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek. Így sok más ügy mellett például az üzletek működésének engedélyezése, vagy egy építmény használatba vételének engedélyezése is lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a Rendeletnek köszönhetően.

Az eljárás Rendeletben részletezett szabályai szerint ha a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha másik szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul. Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést. A hivatalok többek között akkor tilthatják meg a tevékenység végzését, ha az az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság - az eddigi szabályok szerint - teljeskörűen lefolytatja az engedélyezési eljárást.

A Rendelet hatálya természetszerűleg nem terjed ki az Ákr. hatálya alól kivett eljárásokra, melyek a következők:

 • szabálysértési eljárás
 • a választási eljárás, a népszavazás kezdeményezése és a népszavazási eljárás
 • az adó-, valamint vámigazgatási eljárás
 • menekültügyi és idegenrendészeti, valamint - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével - az állampolgársági eljárás,
 • a versenyfelügyeleti eljárás, és
 • a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (5)-(9) bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági eljárás

A Rendelet hatálya nem terjed ki továbbá:

 • azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
 • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé

A Rendelet hatálya annak 1. melléklete szerint nem terjed ki továbbá:

 • anyakönyvi engedélyezés
 • határrendészeti engedélyezések
 • jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
 • harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
 • a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
 • vezetékjog engedélyezés
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 • kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
 • külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
 • földügyi és földforgalmi eljárások
 • erdő igénybevételével összefüggő ügyek
 • termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
 • fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
 • gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
 • bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
 • veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 • köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások

A jogszabály teljes szövege elérhető a következő linken: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219401.382772