Hírek

Elérhetőségek

Adatvédelmi és biztonsági szabályzat, adatvédelmi tájékoztatók

  1. Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/A. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletében (a továbbiakban: GDPR rendelet) foglaltakra, figyelemmel az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, nyilvántartott adatok kezelésének feltételeit, módját, működési rendjét és az elektronikus ügyintézés során személyes adatokat tartalmazó adatállományok kezelését, az adatvédelmi jogszabályok érvényesülését, az adatok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítását a lentebb található "ADATVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT"- ban foglaltak szerint határozza meg.

  2. Az ADATVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT mellékleteiként ugyancsak megtalálhatóak az adatvédelmi tájékoztatók ügycsoportonként, amelyekben a következő adatokról tájékozódhat:

  • - Adatkezelőre, és képviselőjére vonatkozó adatok.
  • - Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó adatok
  • - Az adatkezelés célja, jogalapja
  • - Az adatkezeléssel érintettek köre, az adatok címzettje
  • - Az adatkezelés időtartama, az adatok megőrzésének időtartama
  • - A kezelt személyes, különleges személyes adatok kategóriái
  • - Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei.

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

Murányi Zoltán

Endrefalvai Közös Önkormányzati HIvatal

aljegyző

email: endrefalva.aljegyzo@gmail.com

tel.: +36-30/225-8539